Tájékoztató az Ön személyes adatainak a jelentkezése során történő adatkezeléséről  az EU Általános Adatvédelmi Rendelet (EU GDPR) 13. cikkének és az egyes országokra irányadó szabályoknak megfelelően

1.             Milyen információkat tartalmaz ez a dokumentum az Ön részére?

A "thyssenkrupp Csoport" egyik vállalatához benyújtott jelentkezése kapcsán kezeljük az Ön személyes adatait. Biztosítjuk, hogy megfelelünk az Általános Adatvédelmi Rendelet (EU GDPR) és más irányadó adatvédelmi jogszabályok vonatkozó követelményeinek.

Az alábbiakban szeretnénk részletes áttekintést adni az Ön adatainak kezeléséről és az Ön jogairól.

2.             Ki az adatkezelő és ki az adatvédelmi tisztviselő?

Az a vállalat az adatkezelő, amelyhez Ön jelentkezett. Az adatkezelő vállalat szerepel az álláshirdetésben.

Cégcsoportunk adatvédelmi tisztviselőjét a következő címen érheti el:

thyssenkrupp AG

Datenschutzbeauftragter

ThyssenKrupp Allee 1

45143 Essen

datenschutzbeauftragter@thyssenkrupp.com

3.             A személyes adatok milyen kategóriáit kezeljük és ezek honnan származnak?

Az Ön által a jelentkezése keretében megadott személyes adatait kezeljük. Ez a következő adatokat tartalmazza:

3.1 Pályázati dokumentumok

Kereszt- és vezetéknév, e-mail cím, cím, elérhetőségek, szakmai előélet, referenciák stb.

3.2 Videointerjú

Amennyiben online videointerjút készítünk Önnel, további személyes adatait kezeljük:

·         Videóadatok (az Ön mozgóképe és a hozzá tartozó hang)

·         Bármilyen egyéb információ/közölt adat, amelyet a videóinterjú során ad meg vagy mutat be.

A videointerjúkat nem rögzítjük és nem tároljuk.

3.3 A videó feltöltése

Amennyiben a jelentkezés részeként videót tölt fel, további személyes adatait kezeljük:

·         Videóadatok (az Ön mozgóképe és a hozzá tartozó hang)

·         Bármilyen más információ/közölt adat, amelyet a jelentkezési videó részeként ad meg vagy mutat be.

4.             Milyen célból és milyen jogalap alapján kezeljük az Ön adatait?

Az Ön jelentkezésének keretein belül megküldött adatait kezeljük annak érdekében, hogy megvizsgáljuk, alkalmas-e Ön az adott pozícióra, vagy adott esetben a vállalatunknál betöltendő egyéb nyitott állás betöltésére (amennyiben a jogszabályok alapján ehhez az Ön hozzájárulása szükséges, azt előzetesen beszerezzük). Adatkezelésünk további célja a toborzási folyamat elvégzése.

Amennyiben a folyamatban lévő toborzási folyamat részeként további adatokat kezelünk, arról külön tájékoztatjuk Önt.

4.1  Jelentezési dokumentáció

Az Ön személyes adatait a munkavállalóink kiválasztásához szükséges döntés érdekében kezeljük. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulási nyilatkozata az EU GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban. Amennyiben a thyssenkrupp adatkezelő székhelye az EU/EGT-n kívül található, a vonatkozó országspecifikus jogszabályok alkalmazandók.

4.2  Videóinterjú

Az online, videointerjúk készítésének jogalapja a 6. cikk (1) bekezdés a) EU GDPR vagy az alkalmazandó  nemzeti jogszabály. Az online videointerjún töténő részvétel semmiképpen sem kötelező. Amennyiben Ön nem kíván online interjún részt venni, annak semmilyen hátrányos következménye nem lesz az Ön jelentkezésére nézve; ebben az esetben telefonos vagy személyes interjút fogunk Önnel lefolytatni. Az online videóinterjún nem készül felvétel (sem kép, sem hang).

4.3  A videó feltöltése

Abban az esetben, amennyiben Ön úgy dönt, hogy a jelentkezés részeként videót készít, ezt teljesen önkéntesen teszi. A videofelvétel semmilyen módon nem kötelező. Ha nem kíván videót feltölteni magáról, annak semmilyen hátrányos következménye nem lesz a jelentkezésére nézve. Az Ön személyes adatait a munkavállalóink kiválasztásához szükséges döntés érdekében kezeljük. Az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulási nyilatkozata az EU GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontjával összhangban. Ha a thyssenkrupp adatkezelőjének székhelye az EU/EGT-n kívül található, a vonatkozó országspecifikus jogszabályokat kell alkalmazni.

Ha bármilyen kérdése van az országspecifikus jogalapokkal kapcsolatban, kérjük, forduljon vállalatcsoportunk adatvédelmi tisztviselőjéhez.

5.             Kinek van az Ön adataihoz hozzáférése?

A nyitott állás/pozíció(k)tól és a vállalat(ok)tól függően, amely(ek)hez Ön jelentkezett, az érintett vállalat(ok)on belül az állások betöltéséért illetékes személyek, például a toborzók, férnek hozzá az Ön jelentkezési profiljához.

Amennyiben a személyes adatok különleges kategóriáit az EU/EGT-n belül kezeljük, az az Ön hozzájárulása alapján történik az EU GDPR 9. cikk (2) bekezdése a) pontja szerint.

Amennyiben a thyssenkrupp adatkezelő székhelye az EU/EGT-n kívül található, a megfelelő országspecifikus jogszabályokat kell alkalmazni.

Az adatkezelést végző vállalaton belül csak azok a személyeknek és osztályoknak (pl. HR osztály munkatársai, szakterület, üzemi tanács, megváltozott munkaképességűek képviselete) van hozzáférése az Ön személyes adataihoz, amelyeknek a toborzási folyamat lefolytatásához vagy a jogi kötelezettségeik teljesítéséhez erre szükségük van.

Ezenkívül adminisztratív és támogatási szolgáltatók belső és külső alkalmazottai is hozzáférnek az Ön személyes adataihoz, hogy elvégezzék és teljesítsék szerződéses feladataikat. Személyes adatokat csak adatfeldolgozói jogviszony keretében, célhoz kötötten, az adatvédelmi előírásoknak megfelelően, adunk át olyan szolgáltatóknak, amelyek például a szervereket üzemeltetik vagy bizonyos szolgáltatásokat nyújtanak.

A fent említett célok érdekében egyes szolgáltatásokat gondosan kiválasztott és megbízott szolgáltatók (például informatikai szolgáltatókkal, kommunikációs szolgáltatókkal) által végzünk. Ezek a szolgáltatók egyes esetekben az EU-n/az Európai Gazdasági Térségen ("harmadik ország") kívül találhatóak. Ezekben az esetekben a személyes adatok harmadik országba történő továbbítására kerül sor. A harmadik országba történő továbbítás az EU adatvédelmi követelményeinek és az alkalmazandó nemzeti jognak megfelelően történik. Az Ön adatainak megfelelő szintű védelme érdekében a thyssenkrupp vállalatcsoport olyan a jogszabályi követelményeknek megfelelő garanciákat alkalmaz, amelyek a megfelelő adatvédelmi szintet biztosítják, pl. az EU modell klauzuláinak segítségével. Lehetősége van arra, hogy részletesebben tájékozódjon ezekről a garanciákról a thyssenkrupp vállalatcsoportnál.

Felhívjuk figyelmét, hogy az Ön adatait nem anonim módon tároljuk, hanem azok hozzáférhetőek, annak a thyssenkrupp vállalatnak a toborzásért illetékes osztálya számára, amelyhez Ön jelentkezik. Ha Ön hozzájárult ahhoz, hogy a jelentkezését felvegyük a thyssenkrupp toborzási rendszerébe, az Ön adatait világszerte a csoport más vállalatai is kezelhetik, más állások/pozíciók kapcsán.

6.             Mennyi ideig tároljuk az adatokat?

Az Ön jelentkezését a toborzási folyamat befejezése után töröljük, feltéve, hogy nincs előírva jogszabályi vagy országspecifikus megőrzési idő. A törlési idő az Ön jelentkezésének elutasításáról szóló értesítés kézhezvételével kezdődik. Ha kérdése van az országspecifikus megőrzési időszakokkal kapcsolatban, kérjük, forduljon adatvédelmi tisztviselőnkhöz.

7.             Adatbiztonság

Az Ön adatait olyan adatbiztonsági intézkedésekkel védjük, amelyek megfelelnek a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak és a technika jelenlegi állásának (beleértve a tűzfalakat, víruskeresőket, behatolásjelző szoftvereket).

8.      Köteles-e megadni az adatait?

Az Ön jelentkezési dokumentumainak rendelkezésre bocsátása és az online videóinterjú lefolytatása az Ön hozzájárulásán alapul. A szükséges minimális adatok  (a "Kötelező" jelzéssel ellátott) megadása nélkül a felvételi követelmények vizsgálata észszerűen nem végezhető el.

Amennyiben nem kíván online videointerjút készíteni, annak semmilyen negatív következménye nem lesz a jelentkezésére nézve; ebben az esetben telefonos vagy személyes interjút fogunk lefolytatni Önnel. A videointerjú nem végezhető el a 3.2. pontban felsorolt adatainak feldolgozása nélkül.

Lehetősége van arra, hogy a 9. pontban leírtak szerint gyakorolja jogait.

9.             Milyen érintetti jogokat érvényesíthet?

Önnek joga van tájékoztatást kérni az Önről tárolt adatokról, az  EU GDPR 15. cikke alapján. Ezen túlmenően kérheti adatai helyesbítését vagy törlését (EU GDPR 16., 17. cikk). Jogában áll továbbá az adatkezelés korlátozását kérni, valamint joga van ahhoz, hogy az Ön által megadott adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja, feltéve, hogy ez nem érinti más személyek jogait és szabadságait (EU GDPR 18., 20. cikk).

Amennyiben Ön hozzájárult az adatai kezeléséhez, akkor ezt a hozzájárulását bármikor visszavonhatja minden formai követelmény nélkül és anélkül, hogy ez munkaviszonyát károsan érintené. Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt történt adatkezelés jogszerűségét, és nem terjed ki az olyan adatkezelésre, amely más jogalap alapján jogszerűen, és amely így az Ön hozzájárulása nélkül is elvégezhető.

E jogok gyakorlása érdekében forduljon a 2. pontban említett adatkezelőhöz vagy adatvédelmi tisztviselőhöz.

Önnek joga van az adatkezelés ellen tiltakozni is, amelyről részletesebben az adatvédelmi tájékoztató végén olvashat.

Önnek lehetősége van arra is, hogy panaszt tegyen az adatvédelmi felügyeleti hatóságnál, az Art. EU GDPR 77. cikke alapján. A jogorvoslati jog nem érinti az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslati lehetőségeket.

 

 

Tájékoztatás az Ön tiltakozáshoz való jogáról az Általános Adatvédelmi Rendelet (EU GDPR) 21. cikke szerinti

Ön jogosult arra, hogy az Ön saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az Ön személyes adatainak az EU Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikke (1) bekezdésének f) pontja alapján történő kezelése ellen (az adatok érdekmérlegelésen alapuló feldolgozása); ideértve az e rendelkezésen alapuló profilalkotást is, az EU Általános Adatvédelmi Rendelet 4. cikkének (4) bekezdése szerint.

Amennyiben Ön tiltakozik, a továbbiakban nem kezeljük személyes adatait, kivéve, ha bizonyítani tudjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy ha az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

A tiltakozás nincs formai követelményekhez kötve, és lehetőség szerint jelen adatvédelmi tájékoztató 2. pontjában megnevezett adatkezelőnek vagy adatvédelmi tisztviselőnek kérjük címezni.

 

Amennyiben a thyssenkrupp adatkezelője az EU/EGT-n kívül található, és Ön érvényesíteni kívánja adatvédelmi jogait, kérjük, forduljon vállalatcsoportunk adatvédelmi tisztviselőjéhez.